Služby advokáta 

NEMOVITOSTI - v rámci nemovitostí poskytujeme následující právní služby

 • Komplexní právní servis při prodeji nemovitostí (rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, vypořádání věcných břemen, smlouvy o zprostředkování, atd.), při darovaní nemovitostí nebo při vypořádání podílového či bezpodílového spoluvlastnictví;komplexní právní servis při převodu členských práv a povinností v bytových družstvech
 • zřízení advokátní úschovy pro úschovu kupní ceny při prodeji nemovitostí, kterou se stává převod nemovitostí značně bezpečnější, jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího;
 • právní zajištění přechodu nájmu bytu na spolužijící osoby
 • zřízení věcných břemen, zástavního práva, předkupního práva atd.,
 • komplexní právní servis pro společenství vlastníků bytových jednotek a dále pro bytová družstva
 • vyhotovení smluv o výstavbě pro menší developerské projekty
 • vyhotovení prohlášení vlastníka  budovy  o ***
 • vyhotovení nájemních a podnájemních smluv
 • vyhotovení výpovědí z nájmu bytu, okamžitého odstoupení od smlouvy o nájmu;
 • zastoupení před soudy v problematice nemovitostí (žaloby o uřčení vlastnictví, žaloby na vyklizení nemovitostí) atd;
 • vyhotovení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí;·       
 • úřední ověřování pravosti podpisu advokátem.


OBČANSKÉ PRÁVO - v rámci občanského práva nabízíme právní poradenství v následujících oblastech:

 • vypracování, kontrola či připomínkování občanskoprávních smluv (smlouvy o zápůjčce, zprostředkování atd.);
 • problematiky spoluvlastnictví;
 • ochrana sousedských práv;
 • náhrada škody a její vymáhání;
 • bezdůvodné obohacení a jeho vymáhání;
 • ochrana osobnosti;
 • vymáhání pohledávek, včetně prověření bonity dlužníka a navržení nejvhodnějšího způsobu řešení, zastupování v soudním a exekučním řízení
 • právo na ochranu osobnosti;
 • právní problematika dědictví;
 • zastoupení před soudy ve všech občanskoprávních sporech.


OBCHODNÍ PRÁVO - pro podnikatele a společnosti nabízíme kompletní právní servis spojený s podnikáním. Ze širokého spektra právních služeb v této oblasti pomáháme řešit zejména:

 • založení jednotlivých druhů společnosti,
 • včetně řešení způsobů jejich zániku;
 • sepis smluv o výkonu funkce člena statutárního orgánu;
 • provedení změny zapsaných údajů v příslušném veřejném rejstříku;
 • převody podílů ve společnosti, přeměny a fůze společností;
 • vymáhaní pohledávek, včetně prověření bonity dlužníka a navržení nejvhodnějšího způsobu řešení, zastupování v soudním a exekučním řízení;
 • právní pomoc uplatňování nároků v rámci zákonné, či smluvní odpovědnosti za vadysepis, připomínkováni smluv v obchodněprávních vztazích;
 • vyhotovení insolvenčních návrhů a zatupovaní v insolvenčních/konkurzních řízeních.


RODINNÉ PRÁVO - v rámci rodinného práva poskytujeme komplexní právní služby v následujících oblastech:

 • rozvody manželství, vypořádání společného jmění manželů;
 • úprava poměru nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství
 • výživné na nezletilé i zletilé osoby a jeho úprava
 • předmanželské a manželské smlouvy o úpravě majetkových poměrů;
 • určení a popření otcovství; ochrana oprávněného na výplatu sociálních dávek;
 • zastoupení před soudy ve všech sporných i nesporných řízeních.


PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  - vlastníkům ochranných známek poskytujme právní služby při ochraně jejich práv a v řízeních vedených Úřadem průmyslového vlastnictví:    

 • zápis ochranných známek, obnovu zápisu ochranné známky


PRACOVNÍ PRÁVO  - v rámci pracovního práva poskytujeme právní služby jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům v následujících oblastech:·       

 • vypracování a kontrola pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • vyhotovení výpovědi z pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru;
 • zastupování v soudním řízení při pracovně právních sporech


SPRÁVNÍ PRÁVO  – poskytujeme kompletní poradenství při komunikaci s úřady včetně případného zastoupení při jednání s příslušnými úřady a ve všech soudních řízeních v oblasti správního práva zejména v oblasti:

 • přestupkového práva;
 • živnostenského podnikání;
 • ochrany osobních údajů;
 • sepis řádných opravných prostředků (odvolání) proti rozhodnutím správních orgánů vydaných v 1.stupní.


OSTATNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY - poradenství poskytujeme dále např. v oblasti ochrany spotřebitele (řešení reklamací, sepis stížnosti). V rámci exekučního řízení podáváme rovněž návrhy na zastavení exekucí, návrhy na vyloučení ze soupisu věcí, vylučovací žaloby atd. Potřebujete-li poradit, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle +420 776 046 076 a my Vám rádi pomůžeme se zajištěním právní pomoci při řešení Vaší situace i v jiné právní oblasti.